Integritetspolicy

I. Grundläggande bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad ”GDPR”) är AUTOTECH24 CZ s.r.o., registreringsnummer 09105638, med säte på Zbraslavská 12/11, 159 00 Prag 5 (nedan kallad ”kontrollansvarig”).

2. Administratörens kontaktuppgifter är följande

Adress: Strupčice 160, 431 14 Strupčice

E-post: eshop@autotech24.cz

Telefon: +420 721 187 187 187

3. Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en nätverksidentifierare eller till en eller flera specifika delar av den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

4. Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud. Kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet är: dpo@autotech24.cz

II. Källor och kategorier av personuppgifter som behandlas

1. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige eller personuppgifter som den personuppgiftsansvarige har erhållit till följd av att din beställning har utförts.

2. Den personuppgiftsansvarige behandlar dina identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet.

III. Rättslig grund och syfte för behandling av personuppgifter

1. Det lagliga skälet till att behandla personuppgifter är

  • för fullgörandet av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen,
  • Det berättigade intresset för den registeransvarige att tillhandahålla direktmarknadsföring (särskilt för att skicka kommersiella meddelanden och nyhetsbrev) i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen,

.

 • Ditt samtycke till behandling i syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring (särskilt för att skicka kommersiella meddelanden och nyhetsbrev) i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen tillsammans med avsnitt 7.2 i lag nr 480/2004 om vissa tjänster i informationssamhället, i händelse av att ingen beställning av varor eller tjänster har gjorts.

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter är följande.

 • behandlingen av din beställning och utövandet av de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan dig och den personuppgiftsansvarige; när du gör en beställning krävs personuppgifter som är nödvändiga för att beställningen ska kunna behandlas på ett framgångsrikt sätt (namn och adress, kontaktperson), tillhandahållandet av personuppgifter är ett nödvändigt krav för att avtalet ska kunna ingås och fullgöras, och utan tillhandahållandet av personuppgifter är det inte möjligt att ingå avtalet eller att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra det,< /li>
 • sända kommersiella meddelanden och andra marknadsföringsaktiviteter.

3. Det finns inget automatiskt individuellt beslutsfattande från den personuppgiftsansvariges sida i den mening som avses i artikel 22 i GDPR. Du har gett ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

IV. Datalagringsperiod

1. Den personuppgiftsansvarige sparar personuppgifter

 • under den tid som krävs för att utöva de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan dig och den personuppgiftsansvarige och för att göra anspråk som följer av detta avtalsförhållande (under en period av 15 år från det att avtalsförhållandet har upphört).
 • för perioden fram till dess att samtycket till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål återkallas, upp till högst fem år om personuppgifterna behandlas på grundval av samtycke.

2. När lagringsperioden har löpt ut ska den registeransvarige radera personuppgifterna.

V. Mottagare av personuppgifter (underleverantörer till den personuppgiftsansvarige)

1. Mottagare av personuppgifter är personer

 • Involverad i leveransen av varor/tjänster/utförandet av betalningar enligt ett avtal,
 • tillhandahålla tjänster för drift av e-butik (Shoptet) och andra tjänster i samband med driften av e-butiken,
 • tillhandahålla marknadsföringstjänster.

2. Den personuppgiftsansvarige har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland (till ett land utanför EU) eller till en internationell organisation. Mottagare av personuppgifter i tredjeländer är leverantörer av posttjänster/ molntjänster.

VI. Dina rättigheter

1. På de villkor som anges i GDPR har du

  • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter enligt artikel 15 i GDPR,

.

 • Rätten till rättelse av dina personuppgifter i enlighet med artikel 16 i GDPR eller till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR.
 • Rätten till radering av personuppgifter i enlighet med artikel 17 i GDPR.
 • Rätten att invända mot behandling enligt artikel 21 i GDPR, och
 • Rätten till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i GDPR.
 • Rätten att återkalla samtycke till behandling skriftligen eller elektroniskt till den personuppgiftsansvariges adress eller e-postadress som anges i artikel III i dessa villkor.

2. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du anser att din rätt till dataskydd har kränkts.

VII.Villkor om integritet

1. Den personuppgiftsansvarige förklarar att den har vidtagit alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

2. Den personuppgiftsansvarige har vidtagit tekniska åtgärder för att säkra datalagring och lagring av personuppgifter i pappersform, särskilt genom att säkra (elektronisk) datalagring med lösenord och krypterad kommunikation för att säkerställa auktoriserad åtkomst och operativa tekniska åtgärder för att säkra pappersformulären mot stöld, förlust eller skada.

3. Den personuppgiftsansvarige förklarar att endast personer som är auktoriserade av den personuppgiftsansvarige har tillgång till personuppgifter.

VIII. Slutbestämmelser

1. Genom att skicka in en beställning från beställningsformuläret online bekräftar du att du känner till integritetspolicyn och att du accepterar den i sin helhet.

2. Du godkänner dessa villkor genom att kryssa i rutan för samtycke i beställningsformuläret online. Genom att kryssa i samtyckesrutan bekräftar du att du är medveten om integritetspolicyn och att du accepterar den i sin helhet.

3. Den registeransvarige har rätt att ändra dessa villkor. Företaget kommer att publicera den nya versionen av integritetspolicyn på sin webbplats och kommer också att skicka en ny version av integritetspolicyn till den e-postadress som du har angett till den personuppgiftsansvarige.

Dessa villkor träder i kraft den 25.5.2018.